Dret a ser informat

Informació General sobre aquest website:

Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
+34 93 403 90 39
tmc.ub.cia@ub.edu

Responsable del tractament

Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitats

Gestionar la sol·licitud d’informació.

Legitimació legal

Consentiment de l’interessat, el qual es pot revocar en qualsevol moment sense efectes retroactius.
Les dades obtingudes són necessàries per poder dur a terme el tractament esmentat.

Termini de conservació de les dades

Mentre sigui necessari per atendre la sol·licitud d’informació de l’usuari.

Destinataris

El destinatari de les dades personals és la mateixa universitat i els encarregats de tractar les dades en el seu nom, si escau. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat i la limitació del tractament.

Delegat de Protecció de Dades

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu

Travessera de les Corts, 131-159, Pavello Rosa, 08028 Barcelona

Autoritat de control

És possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.