Avís legal TMC

Información General sobre aquest website:

Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
+34 93 403 90 39
tmc.ub.cia@ub.edu

  1. Segons la legislació universitària, la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) duu a terme el servei públic d’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. El seu número d’identificació fiscal és: Q-0818001-J.
  2. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la UB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.
  3. La UB té implantades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web (com ara en el cas de les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.
  4. Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines web de tercers. Quan l’usuari consulti aquestes pàgines, estarà subjecte a la normativa i polítiques d’aquests tercers.
  5. La UB es reserva el dret de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
  6. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la UB se substanciarà davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris del lloc web, està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. Això no obstant, el lloc web de la UB no és una font accessible al públic de les que preveu aquesta normativa .

a) Dades recollides mitjançant formularis

  1. Aquest lloc web conté un formulari que recull dades de caràcter personal.
  2. Només es tractaran les dades de caràcter personal que siguin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. La seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris queda garantida mitjançant l’aplicació de diferents mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

b) Dades de connexió

Les dades de connexió es generen de manera implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la UB només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i per part del personal vinculat al deure de secret.